Buldok čistič odpadů 0,75 kg

Kód: 178314
145 Kč
Skladem na prodejně (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

METRUM Buldok Čisté odpady – extra silný 0,75 kg

Čistí, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky v sifonech a domovních odpadech z kuchyní, koupelen, apod.

Chemicky rozpouští organické zbytky včetně vlasů, papíru, vaty. Odmašťuje a zprůchodňuje odpadní sifony a potrubí. Používá se při zanesení odpadů v kuchyních, koupelnách, prádelnách apod. Preventivně udržuje odpadní potrubí průchodná.

Charakteristika:

  • snadno použitelný
  • čistí, odmašťuje
  • rozpouští drobný kuchyňský odpad, tuk, vlasy, papír, vatu
  • vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001
  • obsah balení: 0,75 kg

Pracovní postup:

Do sifonu přes umývadlo, výlevku či vanu nebo do WC nalijte asi 1/2 litru velmi teplé vody a potom naszpejte 2-3 víčka BULDOKU. Nechte působit asi 10 minut a důkladně propláchněte horkou vodou (použití vařící vody je nejúčinnější). Při větším zanesení postup opakujte, dále udržujte odpady čisté preventivním používáním po asi dvou týdnech.

Upozornění:

Při používání dochází k bouřlivé reakci a prudkému ohřátí čištěného odpadu. Může dojít k vystříknutí a následnému poleptání. Vždy používejte gumové rukavice a těsné ochranné brýle. Dávky přípravku nenavyšujte - čisticí proces opakujte. NEPOUŽÍVEJTE NA HLINÍKOVÉ POTRUBÍ! Nepoužívejte jinak, než je uvedeno v návodu! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Čištění:

Použité nářadí po aplikaci důkladně omyjte vodou. Je-li potřeba, zneutralizujte roztokem přípravku BULDOK Odstraňovač vodního kamene.

Bezpečné zneškodnění:

Prázdné obaly po důkladném, opakovaném vypláchnutí horkou vodou odevzdejte do tříděného odpadu k recyklaci. Přípravek plně spotřebuje, nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní informace:

Informace o nebezpečí:

H290 Může být korozívní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach / dýmy / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

  • P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
  • P303+P361+P353 Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
  • P305+P351+P338+P310 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko.

P501 Odstraňte obal/obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Ekologie:

Výrobek nenechejte vniknout do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy. Vzhledem k vysokému pH škodí vodním organismům. Odpadní vody před vypuštěním do čistírny odpadních vod mnohonásobně nařeďte vodou, eventuálně zneutralizujte slabými roztoky kyselin.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Kód značky: 166225.1

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: